Info:

Saamenkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä käytetään kolmea Suomessa puhuttua saamen kieltä: inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea.  Päiväkodeissa tarjotaan saamenkielistä varhaiskasvatusta äidinkieleltään saamenkielisille lapsille. Kielipesätoiminnalla tarkoitetaan varhaista, täydellistä kielikylpyä alkuperäiskansan tai kielivähemmistön kielellä. Se on tarkoitettu lapsille, joiden perheessä kyseinen kieli ei kielen uhanalaistumisen seurauksena siirry. Tavoitteena on, että niin äidinkielisistä kuin kielipesälapsista kasvaa tulevaisuudessa saamen kielen siirtäjiä.

Saamenkielinen varhaiskasvatus saamelaisalueella

Saamelaisalueen kuntien varhaiskasvatusyksiköissä saamen kieltä ja kulttuuria rikastuttavaa toimintaa järjestetään:

ENONTEKIÖN KUNNASSA: Pohjoissaamenkielinen ryhmä Miessi, Hetan pohjoissaamenkielinen kielipesä, Karesuvannossa pohjoissaamenkielinen esikoulu Lávvu

INARIN KUNNASSA: Inarinsaamen kielipesät Piäju, Piervâl ja Kuáti, kolttasaamen kielipesät Pe’sser ja Kuuskõõzz, Inarin päiväkodin pohjoissaamenkielinen ryhmä Urbi ja Ivalon päiväkodin pohjoissaamenkielinen ryhmä Násti

SODANKYLÄN KUNNASSA: Pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju Vuotsossa ja pohjoissaamenkielinen kielipesä Muohtačalbmi Sodankylässä

UTSJOEN KUNNASSA: Karigasniemen pohjoissaamenkielinen päiväkoti, Karigasniemen pohjoissaamen kielipesä, Utsjoen päiväkodin pohjoissaamenkielinen osasto Duottaraski, Utsjoen pohjoissaamen kielipesä, Nuorgamin pohjoissaamen kielipesä

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa ominaispiirteitä ovat kielen, kulttuurin, perimätiedon, suvun ja luonnon huomioiminen ja niiden siirtäminen lapsille, jotta lapsista tulisi saamelaisen vahvan identiteetin omaavia pärjääjiä sekä kielen ja kulttuurin siirtäjiä.

Saamelaista varhaiskasvatusta ohjaavat:

 • Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet)
 • Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma osana paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista ja kuntien varhaiskasvatusuunnitelmien laatimista valtakunnallisesti. Perusteiden tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa. Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma täydentää valtakunnallista ohjausta ja sitä suositellaan käytettävän kaikkialla Suomessa järjestettävässä saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Saamenkielisten varhaiskasvatusyksiköiden yksikkökohtaiset suunnitelmat laaditaan valtakunnallisen ja saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan yksikön varhaiskasvatuksen eli hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden lähtökohdat sekä niiden toteutuminen arjen kasvatuskäytännöissä. Siinä kuvataan myös alueen tai yksikön erityispiirteitä ja painotuksia. Myös eri palvelumuotojen tarkennetut tavoitteet kirjataan yksikkökohtaiseen suunnitelmaan.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on yksi tärkeimmistä asioista saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Yhteistyön tavoitteena on, että henkilöstö, vanhemmat ja lapsen huolenpitoon osallistuvat henkilöt tietoisesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Ennen lapsen hoitosuhteen alkamista järjestetään aloituskeskustelu joko lapsen kotona tai hoitopaikassa. Mahdollinen kotikäynti on ensimmäinen osa varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua. Lapsen henkilökohtainen vasu laaditaan 1-2 kk hoidon aloittamisesta. Vasun pohjana henkilökunnan havainnot lapsesta hoidossa ja vanhempien havainnot kotona. Vuosittainen toimintasuunnitelma tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa, jonka jälkeen  huomioidaan lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja näistä muodostuu yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma,  joka ohjaa yksikön omaa toimintaa.

Varhaiskasvatuksen hakemuslomakkeita löytyy kuntien sivuilta, päivähoitotoimistoista ja varhaiskasvatusyksiköistä. Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan 1.3.2017.

Saamenkielistä varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/varhaiskasvatus/1266381/tiedot

Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma:
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=123&lang=finnish

Varhaiskasvatusta linjaavat asiakirjat ja suunnitelmat:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/varhaiskasvatus

Mánnu saamelainen lastenkulttuurikeskus

Tavoitteet:

 • lisätä lasten ja nuorten tuntemusta omaa kulttuuriaan kohtaan
 • antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuus omaksua perinnetietoja ja –taitoja
 • vahvistaa ja tukea lasten – ja nuorten saamen kielen kehittymistä
 • lisätä erilaisten kulttuuriperin¬teiden kunnioittamista ja arvostamista
 • tarjota kohderyhmälle mahdollisuuksia persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen
 • ohjata lapsia ja nuoria erilaisten taide-elämysten arvostamiseen
 • kehittää kulttuuri- ja taidekasvatusta saamelaisalueella
 • saamelaislasten ja – nuorten hyvinvoinnin turvaaminen
 • yhteistyön edistäminen paikallisten ja alueellisten toimijoiden välillä
 • jatkaa yhteisöllisyyden ylläpitämistä koulun ja saamelaisyhteisön kesken

Kohderyhmä: Saamelaisalueen alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret

Mánnun toiminnan sisältöalueita ovat: saamelaiset tarinat, laulut, joiut, leikit, retket, perinneruoat ja kuvataide. Toimintavuoden alussa lastenkulttuurikeskuksen yksityiskohtaiset suunnitelmat luodaan ja kaikki kolme saamen kieliryhmää otetaan suunnittelussa huomioon. Toiveita tai ehdotuksia voi esittää suoraan toiminnanohjaajalle. Mánnun toimintaa rahoittaa Opetus-ja kulttuuriministeriö, saamelaiskäräjät ja saamelaisalueen kunnat.

Lisätietoja :

Toiminnanohjaaja:
Petra Biret Magga-Vars puh. 040 732 5503
petra.magga[at]samediggi.fi

Facebook:
MÁNNU sámi mánáidkulturguovddaš/Saamelaiskäräjät