Täujja kõččum kõõččmõõžž

 

 

Mâin ǩiõlin Kuáti-materiaalbaŋkk lij?

Seiddõõzz teʹksttmateriaal lij vueiʹvvääʹššest pukin kooumin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin. Video da jiõnnmateriaal jiâ vieʹltǩani leäkku vuäǯǯamnalla pukin sääʹmǩiõlin. Kook-ne laaddâmnalla åårrai materiaal liâ še lääddas.

 

Ǩeäzz Kuáti-materiaalibaŋkk lij jurddum?

Kuáti-materiaalbaŋkk lij jurddum vueiʹvvääʹššest ouddpeâmm tuâjjlažkådda. Še puärraz vueiʹtte ââʹnned materiaalid.

 

Lij-a vueiʹtlvaž jueʹǩǩed materiaalid?

Materiaalid vuäǯǯ priʹnttjed da ââʹnned friijâld.

 

Vuäǯǯ-a materiaalid ââʹnned kaauplaž miârktõõzzid?

Materiaalid ij vuäǯǯ ââʹnned kaauplaž miârktõõzzid?

 

Mäʹhtt ââʹnned Kuáti ooccmõõžž?

Kuáti ooccmõõžž vuäitt ââʹnned neelljin jeeʹres naaʹlin.

Sääʹnnooccmõõžžin vuäitt ooccâd ooccâmsaaʹnin.

Eeʹjj mieʹldd vuäitt ooccâd materiaalid, kook suäʹppe 0-3-ekksaid, 3-5-ekksaid, 6-ekksaid da puärrsid leʹbe mõõn täättas ekksaid päärnaid.

Teema-pääiʹǩest vuäitt vaalšed teema, koon mieʹldd ååcc materiaalid, teema liâ juõkkum tarkista vasusta! mättjummuž vueʹss-sueʹrji mieʹldd: pirrõs da luâttõhttvuõtt, päärnaž da õhttsažkåʹdd, ǩiõtt-tääid, õõlmtõs, ǩiõll, matemaattlaž juurdčummuš.

Ooccmõõžž vuäitt ââʹnned še eeʹjjpooddi mieʹldd: täʹlvv, ǩiđđtäʹlvv, ǩiđđ, ǩiđđǩieʹss, ǩieʹss, čõhččǩieʹss, čõhčč, čõhččtäʹlvv.

 

Ǩii vuäitt lââʹzzted sijddu materiaalid?

Materiaalid vueiʹtte lââʹzzted materiaaltuâjjla da ǩiõllpieʹssvuäʹpsteei. Tuäivvap kuuitâǥ, što ouddpeâmmtuâjjlažkåʹdd vuõltteʹči materiaalid, jurddjid da vuäppõõzzid, koid vueiʹtet lââʹzzted Kuátiiʹje.