Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Šõõŋ spooʹvjummuš

Nuǩǩeš vuõivvsest vuäitt ǩiõččad
Nuʹǩǩeš vuõivâs čuäjat puõtti ǩieʹzz laautâsvuõđ. Jõs vuõivas lij kõssi, de abrr jiânnai da jõs lij seäǧǧ, teʹl lij kååʹšǩes ǩieʹss. Jõs õuddǩieʹjjest lij kõss võrrsuõnn da mâʹŋŋǩieʹčč lij sieʹǧǧ, teʹl alggǩieʹss lij abrrâi da loppǩieʹss lij košǩǩlâǥan.

Ääʹrheppeeiʹv šõŋŋmiârk
Ääʹrheppeiʹvv lij vääšnäi miârkkpeiʹvv. Ođđ Ääʹrheppeivv vueʹssmannu 18. peiʹvv.
Vueʹǩǩen lij čieʹlǩǩed, jos Ääʹrhep puätt toorkin, de Oorfan õs puätt paaiđin, leʹbe nuuʹbbiooʹri.
Oorfanpeiʹvv lij vueʹssmannu 25. peeiʹv. Päidd miârkât täst pakk šõõŋid da torkk čuäckksijd.
Voʹddõõtte čieʹlǩǩed še, štõ måkam lij Ääʹrheppeeiʹv šõŋŋ, nåʹkkmen peʹštt kuuitâǥ nieʹttel.
Ääʹheppeeiʹv vueʹss preugg, ǩiõkk kookk, määiʹhl kougg, peäʹss njââll da suäʹvvel koođđ.
Vuämm Ääʹrheppeiʹvv lij leämma vueʹssmannu 30. peeiʹv.

Jeeʹres šõŋŋmiârk
Jos čueʹnj kuâsttai Valpurpeeiʹv, de täʹlvv ij peeʹšt kuuʹǩǩ.
Jos suõvv maann vuaaʹlårra, teʹl šadd neeuʹresšõŋŋ.
Teʹl jos tieʹrmes maann tââvas, šõõŋ čuässa.
Leʹbe nääit: Jos pâjjan tieʹrmesåʹhtt viõsttrest da maann nuõrttja, teʹl šaʹdde čueʹcǩes šõõŋ.

Kalddi: Matti Morottaja, Karen Elle Gaup, Girjjo-Gárjjo

© ds. Maiju Saijets, ak. Matti Morottaja, ns. Raija Lehtola