Anarâškielâg videoh

Ympäristö & luontoyhteys

Duna Duna leuʹdd -video

Ympäristö & luontoyhteys

Tytti da suu taaurõõžž -video

Ympäristö & luontoyhteys

Maailmist nuubán -video

Ympäristö & luontoyhteys

Márffit čuskestit -video

Ympäristö & luontoyhteys

Päʹskksiõrr

Ympäristö & luontoyhteys

Repp ǩiõl åʹrnn

Ympäristö & luontoyhteys

Pieʹcc

Ympäristö & luontoyhteys

Eennâmšadoh

Ympäristö & luontoyhteys

Puäʒʒtueeʹj

Vueʹssmierǩǩeem lie ǩeäʹssa. Teʹl uʹcc vuâzza vuäǯǯa vuäʹmsteei miârk peʹllja. Snimldõõǥǥast kuaʹsstje roočkassõhssam, juʹvjj da čuõivâk puõccu. Puõccu vuäǯǯa nõõmtõõzzõs tõn mieʹldd måkam sõõus, kropp da čueʹrv tõin lie.

Måtam nõõmtõõzz eeuʹni mieʹldd:

kõbbjuʹvjj = aiʹvv viʹlǧǧes puäʒʒ, tõst kõõzz še lie viʹlǧǧes
juʹvjj = viʹlǧǧes puäʒʒ, tõst kõõzz lie čaʹppes leʹbe ǩeʹrjjai
čuõivâk = šieʹlǧǧeslaǥân puäʒʒ

Motâm nõõmtõõzz aaʹjj mieʹldd:
vueʹss = õiʹdde šõddâm puõccu vueʹss
čiõrmâǩ = vuâlla eeʹjj puäʹres puäʒʒ
vuõnjâl = njeʹŋŋlõspuäʒʒ nuuʹb tääʹlv
äldd = kuâddam njeʹŋŋlõspuäʒʒ
ååʹreǩ = ååʹres puäʒʒ nuuʹbb tääʹlv
sââʹrves = rääʹves ååʹres puäʒʒ, sooǥǥ juõʹtǩǩi

Motam peʹlljmiârki nõõmtõõzz:
kueʹpper = suarra čuõpstum peʹljj
luõʹddstõk = peʹljj koʹst lij luõddstum snaidd
rââst = peʹljj koon ǩeeʹjjest lij čuõpstum rââstkusǩǩ
čälstõk = peeʹlj vuâl leʹbe paaijbieʹlnn siõm čälstõksnaidd
cieʹǩǩes = peeʹlj vuâl leʹbe paaijbieʹlnn jorbbvuâzz snaidd

Kove 1: Tät lij ǩeʹrjjaičuõivâk, ǩeʹrjj-jueʹlǧǧ äʹldd.
Kove 2: Tät vuâzzaž, ručkkesvueʹss lij võl ǩejspeʹllj, ko tõst ij leakku peʹlljmiârkk.
Kove 3: Tän puõccust lij vuäʹljes peeʹlljjest kueʹpper da kuõhtt âʹlnn. Avi maid? Čeäʹptest tõst lij fiʹskkes euʹnnsaž vuʹvll.
Kove 4: Tän äiggsaz puäʒʒoummu noʹrre puõccid aiddu motorpieʹǩǩjivuiʹm. Kâʹllson motorpieʹǩǩi tän snimldõõǥǥâst kuâʹsttje?
Kove 5: Täk puõccu lie pikâlõsääidast vueʹrddmen pikâlâstem. Pikâlõspåådd laaʹvje poorted puõccid, jos puäʒʒoummu feʹrttje määngid suutkid pikâlastted. Kaartast kuâsttai aainas õhtt čuõivak da saʹmjad.
Kove 6: Täk puõccu lie seeʹlljast pooʹrrmen jeäkklid. Njoupp lij juʹn räjškuättam čueʹrvid. Leša lij juʹn vuämm jeäʹrǧǧ, ǥo čuärvvsââʹjin lie viõsk čõddâm.

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak info puásuipargoh.pdfak info puásuipargoh.pdfds info boazobarggut.pdfds sánit boazodoallu.pdfns puäʒʒtueʹjjsään.pdf

Kiđđpuäzz