Skoott-tääl

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Skoott-tääl

Mõõkk-son täi kuuzzi nõõm lie?
Kuuzz ruuʹsin laaʹvje pââččad mieʹlǩ.
Mieʹlǩǩtaaŋkâst mieʹlǩǩ vuâlgg fabriʹǩǩe, koʹst tõt vuâlgg uuʹccab mieʹlǩǩpuurki seʹst kaaupi iʹlddjid.
Paaʹččem-mašiinai ǩeeʹjjest lij âʹnnjõžääiʹjest teäʹnab taarbâš pââččad mieʹlǩ ǩiõđi.

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak info šiiveettuálu.pdfak säänih šiiveettuálu.pdfns info skoott-tääll.pdfns sannõs skoott-tääll.pdfds info šibitdoallu.pdfds sánit šibitdoallu.pdf

Kueʹllšeeʹllemneävv

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Kueʹllšeeʹllemneävv

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak kuálástem.pdfns Kueʹllšeeʹllem.pdfds guolástansánit.pdfds guollebivdosat ja neavvut.pdf

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Golgadeapmi

Sáimmastallan

ak kulgademsäänih.pdfds golgadeapmi.pdf

Kueʹllčäällem

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Kueʹllčäällem

Laaddâmnaʹlla:

Kueʹll sannõs; ns kueʹll.pdf

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak čollim.pdfns kuell.pdfds čollen.pdf

Nuohttun

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Nuohttun

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

 

ak koldem.pdf

Nuohttun


Viermij čihtâm

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Viermij čihtâm

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak čihtâm.pdf

Uággum

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj


Reʹssčuâll -video

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Reʹssčuâll -video

Reʹssčuâl raajat vueʹzzi mieʹrǩǩeem diõtt ǩeässa, tâʹl ǥu suõʹjjin lie lõõst. Tän reʹssčuâl ciâggtummuš lij čiõttʼtõllum tälvvpoʹdde.

Videost Aanar sääʹmǩiõl hoiddpäiǩǩpäärna peäʹsse ciâggted reʹssčuâl, ǥu Mánnu Sääʹmpäärnai kulttuurkõõskõs riašš Pääärnai čuâllciâggtem-påådd Sajos šeeʹlljast.
Puuʹtteei: Sääʹmteʹǧǧ, Kuáti-projeekt (2015)

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ds risseáidi.pdf

Reʹssčuâl


Sueiʹnnčuõppmõš

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Sueiʹnnčuõppmõš

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak lááju.pdfns sueiʹnnčuõppmõš.pdfds ládju.pdf

Puäʒʒtueeʹj

Skoott-tääl

Kueʹllšeeʹllemneävv

Kueʹllšeeʹllmõš ǩeässa

Kueʹllčäällem

Nuohttun

Viermij čihtâm

Uággum

Reʹssčuâll -video

Sueiʹnnčuõppmõš

Puäʒʒtueeʹj

Puäʒʒtueeʹj

Vueʹssmierǩǩeem lie ǩeäʹssa. Teʹl uʹcc vuâzza vuäǯǯa vuäʹmsteei miârk peʹllja. Snimldõõǥǥast kuaʹsstje roočkassõhssam, juʹvjj da čuõivâk puõccu. Puõccu vuäǯǯa nõõmtõõzzõs tõn mieʹldd måkam sõõus, kropp da čueʹrv tõin lie.

Måtam nõõmtõõzz eeuʹni mieʹldd:

kõbbjuʹvjj = aiʹvv viʹlǧǧes puäʒʒ, tõst kõõzz še lie viʹlǧǧes
juʹvjj = viʹlǧǧes puäʒʒ, tõst kõõzz lie čaʹppes leʹbe ǩeʹrjjai
čuõivâk = šieʹlǧǧeslaǥân puäʒʒ

Motâm nõõmtõõzz aaʹjj mieʹldd:
vueʹss = õiʹdde šõddâm puõccu vueʹss
čiõrmâǩ = vuâlla eeʹjj puäʹres puäʒʒ
vuõnjâl = njeʹŋŋlõspuäʒʒ nuuʹb tääʹlv
äldd = kuâddam njeʹŋŋlõspuäʒʒ
ååʹreǩ = ååʹres puäʒʒ nuuʹbb tääʹlv
sââʹrves = rääʹves ååʹres puäʒʒ, sooǥǥ juõʹtǩǩi

Motam peʹlljmiârki nõõmtõõzz:
kueʹpper = suarra čuõpstum peʹljj
luõʹddstõk = peʹljj koʹst lij luõddstum snaidd
rââst = peʹljj koon ǩeeʹjjest lij čuõpstum rââstkusǩǩ
čälstõk = peeʹlj vuâl leʹbe paaijbieʹlnn siõm čälstõksnaidd
cieʹǩǩes = peeʹlj vuâl leʹbe paaijbieʹlnn jorbbvuâzz snaidd

Kove 1: Tät lij ǩeʹrjjaičuõivâk, ǩeʹrjj-jueʹlǧǧ äʹldd.
Kove 2: Tät vuâzzaž, ručkkesvueʹss lij võl ǩejspeʹllj, ko tõst ij leakku peʹlljmiârkk.
Kove 3: Tän puõccust lij vuäʹljes peeʹlljjest kueʹpper da kuõhtt âʹlnn. Avi maid? Čeäʹptest tõst lij fiʹskkes euʹnnsaž vuʹvll.
Kove 4: Tän äiggsaz puäʒʒoummu noʹrre puõccid aiddu motorpieʹǩǩjivuiʹm. Kâʹllson motorpieʹǩǩi tän snimldõõǥǥâst kuâʹsttje?
Kove 5: Täk puõccu lie pikâlõsääidast vueʹrddmen pikâlâstem. Pikâlõspåådd laaʹvje poorted puõccid, jos puäʒʒoummu feʹrttje määngid suutkid pikâlastted. Kaartast kuâsttai aainas õhtt čuõivak da saʹmjad.
Kove 6: Täk puõccu lie seeʹlljast pooʹrrmen jeäkklid. Njoupp lij juʹn räjškuättam čueʹrvid. Leša lij juʹn vuämm jeäʹrǧǧ, ǥo čuärvvsââʹjin lie viõsk čõddâm.

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak info puásuipargoh.pdfak info puásuipargoh.pdfds info boazobarggut.pdfds sánit boazodoallu.pdfns puäʒʒtueʹjjsään.pdf

Kiđđpuäzz