Tuõppjum rosttovmuõr hieʹrv

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Tuõppjum rosttovmuõr hieʹrv

Aunnaz:
preʹnneǩvuârm
kaaʹrjum ooll ( mäŋgg eeuʹn )
pieʹccmaail
čääʹʒʒ
lääʹttes leʹtt
Tuõppjum täsnnååʹbleǩ da čââʹđååbleǩ raaʹjjmen lie veäʹǩǩen õnnum preʹnneǩvuõrm.

Vuäʹppõs:
Vääl liõgg čääʹʒʒ lääʹttes letta. Lââʹzzet čäcca jiânnai pieʹccmaail.
Piij tuõppamooll preʹnneǩvuârm sizz. Lââʹzzet liõgg maailčääʹʒʒ oolli õõl da teâddač ooll vuõʹstte vaareeʹl da ruʹvve mâŋŋa kõrrsubun. Ruʹvve da tiâddaž tueeʹj kuhttu peäʹln koon oll lij tuõppjõõvvam naggsen. Vuäitak looppâst väʹldded tueeʹj meädda preʹnneǩvuârm seʹst da tuõppjed vuârmtaa.

Looppast škuʹllje tueeʹj vuârrlõõǥǥi pakk da kõlmm čääʹʒʒest, nut tueʹjj tuõpplaavv pueʹrben.
Seämmâst škuʹljjˈjââvv pâʹjjelmiârrsaž maailčääcc meädda. Uuʹd tueeʹj koškkâd da piij neeʹulin oll-lääiǥa, koin tueeʹj koʒʒstak rosttovmuõʹrre.

Läädnai teeʹm: oll, sauʒʒ, tuõppjummuš, rosttov
Viŋkk: čäccai tuõppjemtuʹeejain vuäitak käʹtted tueʹjjstõõllâmpååʹrd plastiikkain.
Põõžžât plastiikk pårdda teeiʹpin ǩidd, štõ påʹrdd ij kaast.

© Aura Pieski Ns. Raija Lehtola

ak tyeppejum juovlâmuorâheervah.pdfds duhppejuvvon juovlačiŋat.pdf

Hieʹrv šeeʹšnest

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Hieʹrv šeeʹšnest

Peeʹrelpäʹdd da kueʹllčõudd ǩiõtthieʹrvv

© Aura Pieski, Anarâškielâ kielâpiervâleh

ak šišnečiiŋah.pdfns šeʹšnnhieʹrvv.pdfds sistečiŋat.pdf

Hama-nuõrttsääʹm peʹssertueej

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Hama-nuõrttsääʹm peʹssertueej

Miett Hama-peʹssrid säʹǧǧvuââʹlše sääʹmpeʹssertueejaid jeeuǯeeʹl.

Aunnaž:
Viõʹlǧǧes, ruõʹpsses, ââliǩ da viʹsǩǩes HAMA-peʹssrid (siõm plasttikpeʹssrid)
jorbb da nelljčiõǥǥ peʹssermeäʹttemvuâlaid (säǧǧvuâlaid)
Leiʹbbjempõʹmmai kuʹsǩǩ
šõõleemruʹvdd
kaart nuõrttsämmlai peʹssertueejain

Vuäppõs:
Vääʹld mallân peʹssertueejaid leʹbe snimldõõǥǥid tõin.
Snimldõõǥǥâst vaalmâš mobile. Vuäitak raajjâd õõutǩeârdnab mobile, ko piijâk pâi muäʹdd peʹssertueej pâjjlõõžži.

Peʹssertuej lie ääʹrbvuâlželd raʹjjum kuäʹreeʹl geometriilaž hieʹrvid peʹssrin ruõʹpsses vattja.
Eeun lie tuuʹl leämma viõʹlǧǧes, ââliǩ da viʹsǩǩes – vuõss-sââjest viõʹlǧǧes.
Tääʹl ââʹnet še jeeʹres eeunid, ko peʹsser lie pueʹrben vuäǯǯamnalla.

Piij HAMA-peʹssrid säǧǧvuâlaid peʹssertueejai maallid jeeuǯeeʹl.
Tueʹjj ko lij vaalmaš, piij leiʹbbjempõʹmmai peʹssri õõl da šõlle (puõlli 2-villa) põmmai šõõđ, nuʹt štõ peʹsser paʹššne nuuʹbbees ǩidd. Šõʹlle peʹssrid ruuvd joorteeʹl da ǩiiʹcest kõõskâst lij-a pueʹrr.
Ko peʹsser lie siõmmna suddam ǩidd, de uuʹvd tueeʹj poodd čuäckkad da vääld luõvâs säǧǧvuâlast.
Tueeʹj vuäit šõõleed nuuʹbb peäʹlnn še, nuʹt tueeʹjast šadd nõõnâb.

Vaalmaš hieʹrvin vuäitt raajjad håʹt mobile.
Ââʹnteei teem: Nuõrttsämmla, ǩiõttʼtuejj, euʹnnmätt, suõrmmǩiõʹrǧǧesvuõtt.

© AMPK / Ns. Raija Lehtola

ak hama.pdfds hama.pdf

Puõccu kõzzsoiʹttjemneävv

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Puõccu kõzzsoiʹttjemneävv

Ǩeeʹtt puõccu kõõʒʒid nuʹt, štõ tääuʹt påđđne puârâst. Pååđad da puuʹttest ǩõõʒʒid.
Uuʹd kõõʒʒid koškkad da pooǥǥ ruʹvddpooǥǥnin reäiʹjid tõid.
Čõõn pâi kuõhtt kõõzz õʹhtte.

© Pirjo Lotvonen

ak čuojânâsah.pdfds čuojanasat.pdf

Suõrmmeuʹnnpuõccu

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Suõrmmeuʹnnpuõccu

Laaddâmnalla teâttõõzz:
Vuäpstõõzz: ns suõrmmeuʹnn puõccu.pdf
Printte leʹbe ruõkk vuäpstõõzz teâttmašiinan

© Pirjo Lotvonen

ak suormâivnepoccuuh.pdfns suõrmmeuʹnn puõccu.pdfds suorbmaivdnebohccot.pdf

Kartoŋŋpuäʒʒ

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Kartoŋŋpuäʒʒ

Laaddâmnalla teâttvuârk:
Mall: minstar puásui.pdf
Vuäppõs: ns kartoŋŋpuäʒʒ.pdf
Printte leʹbe laadd teâttmašiinan

Aunnâz:
kartoŋŋ
skarri
karndaš
lijmm

Raajjmõž:
1. Tuäj kartoŋŋ kuõiʹtǩeäʹrddsažžân.
2. Piij maall kartoŋŋ õõl, maall seäʹlǧǧ kartoŋŋ määʹcc õõl.
3. Piirâst da čuõpp puõccuhääm kartoŋǥist minstâr mieʹldd.
4. Piiraâst jiičč čueʹrvid puäʒʒǥa, čuõpp da liʹjmme čuervid puõccu vuäivva.
5. Puõccu vuäitt euʹnneed še.
(Jõs puäʒʒ ij põõžž čuožžâd, de piij oudd- já mõnnjjuõlji kõʹsǩǩe kartoŋk leʹbe teippikuuʹsǩ.)
Vuäppõs: Miina Seurujärvi

© Miina Seurujärvi

ak kartoŋpuásui.pdfns kartoŋŋpuäʒʒ.pdfminstar puásui.pdf

Repp

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Repp

Laaddâmnalla teâttvuârk:
Vââjj: myenster repp.pdf
Vuäppõõzz: ns käätnäǩ aaunâs repp.pdf
Printte leʹbe ruõkk teâttmašinan

Kaart:
Kuäreeʹl rajjum repp
Põʹmmjest rajjum reepp
Styroxist rahtum riävská

Repp
Piirast vââi mieʹldd viʹlǧǧes aunnâž õõl kuõʹhtt reppkuusǩ da neʹljj suäjjkuusǩ.
Kuäär ǩiõđi reepp kuusǩid vuâsttlõõžži õhʹtte, kueeʹz lueeʹm da piij väädatiudddõõžž ââʹžžtânji sizz, kuäär lueeʹm ǩidd.
Raaʹj seämmänalla reepp suääʹj. Põõžžad reppa suääʹjaid.
Piirast polstakarndââžžin čõõlmid da euʹnne njuun da juõljid.
Reepp vuäitt kåʒsted heäʹrvven.

© Nuorttâlâškielâ kielâpiervâl Peʹsser, Anarâškielâ kielâpiervâleh, Peivipäikkiuásádah Miessi

ak riävskápuđâldem.pdfns käätnäǩ aaunâs repp.pdfds rievssahat.pdfmyenster repp.pdf

Kaass

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Kaass

Laaddâmnalla teâttvuârk:
Mall; myenster kissá.pdf
Printte leʹbe ruõkk maall teâttmašinan

Aunnaž:
Kartoŋ (määng euʹnnsid)
skarrjid
oll-lääi
tueʹjjstõõllâmčõõʹlmid
njõõʹđđi
Čuõpp maall mieʹldd kaazz da seeiʹb.

Piirâst kaazz euʹnnai kartoŋist da čuõpp.
Põõžžâd seeiʹb njõʹđđjin.
Piirâst kaʹsse čõõlmid (leʹbe liʹjmme tueʹjjstõõllâmčõõʹlmid), njuun, njääʹlm da ääʹbbnid.
Kaazz vuäitt še euʹnneed.

© Pirjo Lotvonen

ds bussa.pdfmyenster kissá.pdf

Kyeleh

Arvaa kuka-kameraleikki

Suõnnsiorr

Kyeleh

Raavâ: Peivipäikkijuávkku Miessi, Iänudah 2012

ak kyeleh.pdfds guolit.pdf