Räidd

Tiettiǩ-a?
Räidd lij tõt, ǥu mängg puõccu lie ǩeässtum mâŋŋlõõčči ǩieʹssed ǩeʹrrsid leʹbe ǩeâlkaid.
Tuuʹl ǥu jie leämmaš aaut da motorǩeâlk vueʹjnen de oummu vuõʹjje täʹlvva jieʹrjivuiʹm. Ǩeʹrrsivuiʹm jååʹđte nuʹt oummid ǥu kääʹunid še.
Puõccin ǩeeʹzzte še puäʹlddemmuõrid põʹrtte.
Leäk-a ni kuäʹss leämmaž jiʹerj ǩieʹssem ǩeʹrrsest, saanin leʹbe ǩeâlkast?
Oummu lääʹvje vueʹjjad še piannaikuällsin.
Leäk-a leämmaž piõʹnne ǩieʹssem ǩeâlkast?

Raitoahkio = räiddǩeʹrres
Härkä, ajoporo = jeäʹrǧǧ
Härkäraito = jeäʹrǧǧräidd
Reki = ǩeâlkk
Sanireki = saan
Kollos = kuällas (peräkkäin sidottujen poron jono)
Kollostaa = kuällsted (sitos poroja kollokseen)
Valjastaa = ǩeässted

© Anarâš kielâpiervaleh

ns vuejjamjieʹrj.pdf